Policy

Brandskyddspolicy

Brandskyddspolicyn är framtagen för att få en rimlig nivå på den brandsäkerhet och trygghet som krävs i vår fastighet.

Vårt mål är att ha en styrelse som har ett aktivt ansvar för brandskyddet och som följer de regler och rutiner som krävs för att minska risken för att en brand skall kunna uppstå.

Vi har regelbundna kontroller och genomgångar med styrelsen för att säkerställa att vårt systematiska brandskyddsarbete efterlevs.

När ny hyresförhandling sker med externa hyresgäster skall gränsdragningslista för brandskyddet kontrolleras och skrivas under av båda parter. 

Styrelsen skall vid en årlig genomgång besluta om nödvändiga åtgärder för att följa brandskyddspolicyn.

Vår internkontroll skall utföras kontinuerligt av vår fastighetsskötare och brandansvarig skall se till att brister åtgärdas inom rimlig tid med samråd av styrelsen.

Vårt syfte är att öka säkerhetstänkandet i Föreningens fastighet genom information och ett aktivt deltagande i brandskyddsarbetet.

Vi vill ge våra lägenhetsinnehavare och lokalhyresgäster en trygg fastighet och verksamhet

Vi skall verka för att såväl lägenhetsinnehavare som lokalhyresgäster ska ha en god förståelse för brandskyddets betydelse så att alla kan bidra till en god säkerhet

Alla har vi ett gemensamt ansvar för att brandskyddspolicyn efterlevs.